Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Haken en Zo Workshops :

 

Artikel 1 Definities

1. Haken en Zo Workshops: Ilse Tielen, gevestigd in Grave, Dr. Kanterslaan 330; postcode 5361 NN

2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Haken en zo Workshops een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Haken en zo Workshops te leveren producten en/of door Haken en zo Workshops te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Haken en zo Workshops georganiseerde activiteiten.

3. De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Haken en zo Workshops, die betrekking hebben op de producten of diensten van Haken en zo Workshops

4. Activiteit: de door Haken en zo Workshops aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden geleverd.

 

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door Haken en zo Workshops te leveren producten of te verrichten diensten.

2. Haken en zo Workshops kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

3.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via een aan te klikken link bij het plaatsen van de bestelling. Op verzoek van de consument kunnen deze algemene voorwaarden ook kosteloos worden toegezonden.

 

Artikel 3 Tot stand komen van de overeenkomst

1. Indien de klant Haken en zo Workshops verzoekt een offerte uit te brengen voor een bepaalde activiteit of door Haken en zo Workshops te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2. Een door Haken en zo Workshops gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Haken en zo Workshops in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt Haken en zo Workshops dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere bevestiging van Haken en zo Workshops nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd.

5. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

6. Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen tegenover een andere en de beslechting van geschillen.

 

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

Artikel 4 De prijs

1. De door Haken en zo Workshops opgegeven prijzen zijn inclusief BTW

2. Ingeval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is Haken en zo Workshops gerechtigd de in haar offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en/of de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

 

Artikel 5 Betaling

1. Betaling dient plaats te hebben binnen 14 dagen na factuurdatum. Komt een klant haar betalingsverplichtingen niet of gedeeltelijk na dan is Haken en zo Workshops gerechtigd de levering van producten en/of het verrichten van diensten op te schorten.

2. Indien betaling binnen de in artikel 1 genoemde fatale termijn uitblijft, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

3. Haken en zo Workshops behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór de uitvoering van de overeenkomst voorlopige of gedeeltelijke betaling van de klant te vorderen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen.
5. Alle betalingen dienen in Euro's te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een andere valuta overeengekomen zijn, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die Haken en zo Workshops lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening van de klant.
6. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

Artikel 6 Opzegging van een groepsworkshop

1. Indien de overeenkomst gesloten is voor een bepaalde tijd eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is.

2. Indien de overeenkomst gesloten is voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging niet mogelijk.

3. Indien de klant de overeenkomst voor het geven van workshops op maat, dan wel tot het verzorgen van maaltijden al dan niet gedeeltelijk wenst op te zeggen, geldt dat de klant per deelnemende persoon een bedrag van 50 % is verschuldigd indien tussen de opzegging en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 2 dagen zit.

 

Artikel 7 Het verrichten van diensten

1. Haken en zo Workshops zal bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Haken en zo Workshops is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Haken en zo Workshops is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.

2. Haken en zo Workshops is niet aansprakelijk voor schade door de door Haken en zo Workshops geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of derden.

3. Haken en zo Workshops is noch tegenover de klant noch tegenover derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden. Voor gevolgschade is Haken en zo Workshops niet aansprakelijk.

4. Haken en zo Workshops is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de workshop- of cursusleider van Haken en zo Workshops. De klant vrijwaart Haken en zo Workshops voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Haken en zo Workshops verrichte diensten en/of producten.

5. Haken en zo Workshops zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Haken en zo Workshops verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is:

- niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van Haken en zo Workshops en/of door Haken en zo Workshops ingeschakelde derden, werkstaking, minder dan 6 deelnemers aan een individuele workshop en overige oorzaken van niet aan Haken en zo Workshops toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Haken en zo Workshops is in die gevallen niet schadeplichtig.

 

Artikel 9 Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 10 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel een e-mail aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5.De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 11 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3.De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 12 Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan alleen producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht als dit duidelijk bij het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst is vermeld.

Artikel 13 Publiceren

Haken en zo Workshops is gerechtigd om foto's die tijdens de workshop worden gemaakt voor publicatiedoeleinden te gebruiken.

 

Klantenservice

Levering en uitvoering

 

1.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De ondernemer verstrekt per bestelling eenmaal het emailadres van de klant aan de bezorgdienst, dit emailadres wordt uitsluitend door de bezorgdienst gebruikt om de klant te voorzien van een track & trace
3.
Het bedrag wat u met een waardebon heeft besteed bij Haken en Zo Workshops wordt terugbetaald in de vorm van een Haken en Zo Workshops tegoed. Met een tegoedcode kunt u dan op Hakenenzoworkshops.nl of in het atelier het bedrag verzilveren. De waarde van de tegoedcode is het bedrag wat u overhoud van de waardebon
4.
Als u op hakenenzoworkshops.nl een bestelling betaald (of een deel hiervan) hebt met een waardebon en de bestelling retourneert dan krijgt u een tegoedcode via de e-mail. Dit tegoed is te besteden op hakenenzoworkshops.nl en in het atelier.

Bedenktijd
Bij Hakenenzoworkshops.nl mag je 14 dagen nadenken over je aankoop. Wil je het gekochte product niet houden dan kun je het binnen  14 kalenderdagen na ontvangst terugsturen, mits het geleverde product geen gebruikssporen bevat. De bedenktijd geldt niet voor downloads en andere digitale goederen. Na ontvangst van de goederen in nieuwstaat, storten we je geld binnen 14 dagen terug op je rekening.
Alle haak-, brei- en garenpakketten behoren in het geheel te worden geretourneerd. Alle producten uit het desbetreffende pakket dienen ongebruikt retour te worden verstuurd. Indien er producten uit het pakket gebruikt zijn, kan het pakket niet meer worden geretourneerd.

Kosten retourzending
De koper betaalt zelf voor het terugsturen van een product.

Levering binnen 3 werkdagen
We streven er naar dat je de bestelde producten binnen 3 werkdagen in huis hebt. Voor producten die speciaal gemaakt worden geldt een levertijd van 10 dagen, mits anders overeengekomen.

Wettelijke garantie
Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer je een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij je zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel doen wij dit door vervanging of terugbetaling.

 

Vragen of klachten
Voor vragen of klachten kun je ons mailen via 
hakenenzoworkshops.nl. We zullen dan zo spoedig mogelijk reageren.